Podmienky predaja

Projekty

Projekty našich nízkoenergetických domov sú vyhotovené podrobnosťou a obsahom ako jednostupňové projekty, čo znamená, že sú určené nielen pre úrady na vydanie stavebného povolenia, ale aj na samotnú realizáciu rodinného domu. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a je nutné ho rešpektovať v plnej miere. Nízkoenergetický štandard vieme garantovať len pri dodržaní všetkých častí projektu so zreteľom na materiálové skladby konštrukcií prevedení detailov a dodržanie odporúčaných orientácií na svetové strany.

Projekty dodávame v 6 paré. Prvé tri paré sú určené na úrady pre vybavenie príslušných povolení, ďalšie dve paré slúžia na realizáciu a posledné paré vždy odporúčame uschovať u investora.

 

Každé paré projektu sa skladá z nasledovných častí:

Časť architektúra obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy v mierke 1:50 – základy, pôdorysy, priečna a pozdĺžny rez, strop, krov, pohľady, výpis okien a dverí, výpisy klampiarskych výrobkov a detaily.

Časť statika obsahuje statický posudok, výkresy tvaru základov a stropných konštrukcií, výkresy výstuže, výkres schodiska a statický výpočet.

Časť zdravotechnika obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálov.

Časť elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvázača, bleskozvod a uzemnenie a výkaz materiálov.

Časť vykurovanie obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov ústredného vykurovania, riešenie vykurovacích telies. Projekt je spracovaný pre plynové aj elektrické vykurovanie.

 

Čo projekt neobsahuje a nevyhnutne potrebujete ku stavebnému povoleniu.

Keďže naše katalógové projekty nie sú navrhované na konkrétny pozemok, ku stavebnému povoleniu si potrebujete doplniť : zakreslenie objektu do katastra obce, situáciu, projekty prípojok na inžinierske siete – verený vodovod, verejná kanalizácia, verejný plynovod, verejné elektrické vedenie a projekt požiarnej ochrany. Tieto časti si môžete doobjednať priamo u nás, alebo Vám ich môže vyhotoviť iný architekt/projektant, pričom sa nemôže narušiť autorstvo projektu.

 

Objednávka a dodacie lehoty

Projekt si u nás môžete objednať prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Po objednaní projektu spolu podpíšeme zmluvu o dielo a zaplatíte zálohu vo výške 15% z ceny projektu. Projekt obdržíte do 6 týždňov od zaplatenia zálohy. Pri zrušení objednávky prepadá záloha v prospech dodávateľa.

Na čo by ste si mali dávať pozor

Pred objednaním daného projektu je vhodné, aby ste si na príslušnom stavebnom úrade overili, či je možné daný dom na pozemku postaviť. Podľa územného plánu sú dané regulatívy - veľkosť zastavanosti pozemku, výška podlaží, sklon strechy...

Podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. može byť podľa jedného projektu postavený len jeden rodinný dom. Z tohto dôvodu investorovi a projektantom neposkytujeme podklady v digitálnej forme.